បរិយាយ

ឆ្នាំង​ចាស់ បាយ​ឆ្ងាញ់

​ ង៉ែត ជិនបុត្រ​​ | ថ្ងៃពុធ ទី៧ ខែកញ្ញា ឆ្នាំ២០១៦​ |

ការ​ប្រកួត​ប្រជែង​រក​ការ​គាំទ្រ​ពី​ប្រជា​ពលរដ្ឋ

ទាយាទ​កែម ឡី

​ ង៉ែត ជិនបុត្រ​​ | ថ្ងៃពុធ ទី៣១ ខែសីហា ឆ្នាំ២០១៦​ |

កាល​លោក​បណ្ឌិត​កែម ឡី