សេដ្ឋកិច្ចសាកលលោក

តើការខ្ចីលុយពីអង្គការ IMF ​​មានភាព វិជ្ជមាននិង អវិជ្ជមាន​ដូចម្តេច?

​ សុ វណ្ណារ៉ា​​ | ថ្ងៃចន្ទ ទី១៨ ខែកក្កដា ឆ្នាំ២០១៦​ |

កិច្ចការជំនួញអន្តរជាតិ៖ អង្គការមូលនិធិរូបិយវត្ថុ​អន្តរជាតិ(IMF)…