ព្រឹត្តិការណ៍សង្គម

នាយករដ្ឋមន្ត្រី ព្រមានមន្ត្រីកាន់កម្មវិធីរឿងចាក់ភ្លេងគោរពទង់ជាតិ ចេញ “ឱ ! ស្នេហ៍មាសបង”

​ dara chan​​ | ថ្ងៃពុធ ទី១១ ខែតុលា ឆ្នាំ២០១៧​ |

ភ្នំពេញ ៖ នាយករដ្ឋមន្ត្រីនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា…